Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall
My Web Clip1 My Web Clip2 My Web Clip My Web Clip4
Ntc web development-NamtranTa webclips Free Perl Mailing List CGI Scripts

 • Sưu tập danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ

  Mục đích của chúng tôi trên trang web này là liệt kê và sưu lược danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ đề tiện cho việc trau dồi ngữ vựng trong quá trình học hỏi

  ngôn từ bằng tiếng Trung ngữ, Nhật ngữ và Hàn ngữ.

  Collection of Han Chinese nouns in Vietnamese Language

  Our purpose on this website is to list and collect the Chinese linguistic nouns in Vietnamese Language audio for the purpose of improving the vocabulary in the learning process words in Chinese, Japanese and Korean.

  thông điệp, đề cập, đánh dấu, khéo léo, chiều sâu, sắc thái= messages, mention, mark, dexterity, depth, nuance=消息,提及,标记,灵巧,深度,细微差别 Xiāoxī, tí jí, biāojì, língqiǎo, shēndù, xìwéi chābié

  thể chế, chính sách, bày tỏ ước nguyện ôn hoà, xã hội chủ nghĩa=institutions and policies, expressing peaceful and socialist aspirations=机构和政策,表达和平和社会主义的愿望 Jīgòu hé zhèngcè, biǎodá hépíng hé shèhuì zhǔyì de yuànwàng

  mật vụ, mật thám, biệt kích, biệt phái viên=Secret Service agents, secret agents, commandos, special envoys=特勤局特工,特工,突击队员,特使 Tèqín jú tègōng, tègōng, tújí duìyuán, tèshǐ

  xu hướng, nguyện vọng, tác dụng, cửa ải, kêu gọi, bạo động= trends, aspirations, effects, gates, calls, violence=趋势,愿望,影响,大门,电话,暴力 Qūshì, yuànwàng, yǐngxiǎng, dàmén, diànhuà, bàolì

  khai= declaration=宣言 khai phá, khai trừ , khai tử 采矿,排斥,死亡 鉱業、排除、死 광업, 배제, 죽음

  thông=pine,communication=松 thông thương , thông cảm, thông minh 沟通,同情,智慧 コミュニケーション、同情、知性 의사 소통, 동정, 지능

  bảo= security,preservation= 安全 bảo vệ, bảo quyến, bảo bối, bảo quản 保護、保护,安全,保护 安全セキュリティ、セキュリティ 보호, 보안, 보안

  uy=prestige=声望 uy quyền , uy thế , uy lực 权威,声望,权力 権威、名声、権力 권위, 명성, 권력

  danh=fame=名誉 danh dự, danh vọng , thanh danh 荣誉,名望,声誉 名誉、名声、評判 명예, 명성, 평판

  Sưu:collectibles: 照片库 フォトギャラリー 포토 갤러리 EXP: sưu tầm, sưu tập, sưu khảo

  thành=success=成功 thành tâm, thành kính, thành khẩn, thành công, thành phần 诚意,诚意,诚意,成功,构成 誠実、誠実、誠実、成功、作曲 성실, 성실, 성실, 성공, 구성

  độc=poisonous,single=有毒的,一

  độc tài, độc đảng, độc trị, độc đoán 独裁的,一党的,独裁的,专制的 独裁、一党、権威主義、権威主義 독재, 일당, 권위주의, 권위주의

  chủ= doctrine= 教义 chủ nghĩa , chủ thuyết, chủ tâm 主人,教义,教义 マスター、教義、教義 주인, 교리, 교리

  thực=Real= 真实 thực hành, thực tế, thực tiễn 实用,实用,实用 実用的、実用的、実用的 실용적, 실용적, 실용적인

  lý=reason= 理性 lý do, lý luận, lý thuyết 理性,推理,理论 理性、推論、理論 이유, 추론, 이론

  vấn=problems=问题 vấn đề, vấn đáp,vấn kế, tư vấn 问题,问题,问题,建议 問題、質問、問題、アドバイス 문제, 질문, 문제, 조언

  chiêu=attack= 攻击 chiêu binh, chiêu mộ, chiêu hàng, chiêu bài 招募士兵,招募,招募货物 伪装 兵士を募集します 偽装 군인 모집, 모집, 모집 상품 외관

  khai=declaration=申报 khai phá, khai trừ, khai nguyên 采矿,排除,申报 マイニング、除外、宣言 광업, 배제, 선언

  ý= ideas=想法 ý tưởng, ý kiến, ý chí, đồng ý 想法,想法,意志,同意 アイデア、アイデア、意志、同意する 아이디어, 생각, 의지, 동의

  thống=Dominate, unify= 支配 thống trị, thống nhất, thống đốc 统治,统一,州长 支配、知事 지배, 통일, 통치

  mật=confidential=机密 mật ước, mật vụ, mật thám 秘密,秘密特工,间谍 비밀, 秘密、秘密エージェント、スパイ 비밀 요원, 스파이

  biên=border= 边界 biên cương, biên giới, biên ải 边界,边界,边界 ボーダー、ボーダー、ボーダー 국경, 국경, 국경

  sáng= Bright=明亮 sáng tạo, sáng kiến, sáng chế 富有创意,创新,富有创意 明るくクリエイティブ、革新的、独創的 밝고 창조적이며 혁신적이며 독창적 인

  sứ=mission= 瓷器 sứ mệnh, sứ giả, thiên sứ 使命,使者,天使 使命、メッセンジャー、天使たち 선교, 사자, 천사

  lãnh=Leader, territory=领导 lãnh thổ, lãnh địa, lãnh hải 领土,领土,领海 領土、領土、領海 영토, 영토, 영해

  bá=hegemony,earl=霸权 bá chủ, bá quyền, bá tước 霸权,霸权,伯爵 覇権、覇権、伯爵 헤게모니, 헤게모니, 얼

  giải=solve=解决 giải tán, giải thể, giải thích 解散,解散,解释 溶かす、溶かす、説明する 분해하다, 해체하다, 설명하다

  đề cử, đề cập, đề cao, chủ đề, tiêu đề, giải trừ, giải thể, giải thoát, tiêu cực, tiêu diêu nominate, mention, promote, theme, title, dissolve, dissolve, liberate, negative, criteria 提名,提及,推广,主题,标题,溶解,溶解,解放,消极,标准 Tímíng, tí jí, tuīguǎng, zhǔtí, biāotí, róngjiě, róngjiě, jiěfàng, xiāojí, biāozhǔn 指名、言及、宣伝、テーマ、タイトル、解散、解散 Shimei, genkyū, senden, tēma, taitoru, kaisan, kaisan지명하다, 언급하다, 승진하다, 주제로 쓰다, 표제하다, 해체하다, 해산하다, 해방하다, 부정하다, 기준하다 jimyeonghada, eongeubhada, seungjinhada, jujelo sseuda, pyojehada, haechehada, haesanhada, haebanghada, bujeonghada, gijunhada

  biểu tình, biểu diễn, biểu dương, biểu hiện demonstrating, performing, praising and expressing 展示,表演,赞美和表达 Zhǎnshì, biǎoyǎn, zànměi hé biǎodá 実演、演技、賛美、表現 Jitsuen, engi, sanbi, hyōgen 시연, 공연, 칭찬 및 표현 siyeon, gong-yeon, chingchan mich pyohyeon

  3521 E. Lancaster Ave.Fort Worth, TX. 76103- Lancaster wash and dry for sale Lancaster wash and dry for sale

  ALLIED SCHOOLS

  洗干净待售$ 290,000所有者融资。 3521 E. Lancaster Ave.Fort Worth, TX. 76103- Lancaster wash and dry for sale $290,000 owner financing. We also do dry cleaning here $10/3 pieces minimum each time. We book GreyHound Bus Tickets and take you to Bus Station going every where start from $25 We serve hot pancakes and waffles here. $2.00/each
  Nhận xin tiền đề sửa nhà của chính phủ không phải trả lại (Grant)hoặc tiền lời 1% (FHA) Call Tammy NamTran Ta 817-441-3074
  We book GreyHound Bus Tickets and take you to Bus Station going every where start from $25 We serve hot pancakes and waffles here. $2.00/each Lancaster, Fort Worth. Tiệm giặt sấy cần bán $290,000, Cash Flow $6,000/m chủ tài trợ nếu cần. Call 682-597-2730

  Lancaster Wash and Dry

  3521 E. Lancaster Ave.

  Fort Worth, TX. 76103

  Tel: 817-441-3074

  or 682-597-2730

 • DYNAMICPAYPALSYSTEM1
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing
 • Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing
 • We book GreyHound Bus Tickets and take you to Bus Station going every where start from $25 We serve hot pancakes and waffles here. $2.00/each