Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall
*For the memorial of Robert.B.Mauldin, Glendale, Ca.

webclips-namtran ta
Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall
My Web Clip1 My Web Clip2 My Web Clip My Web Clip4
Ntc web development-NamtranTa webclips Free Perl Mailing List CGI Scripts

 • Sưu tập danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ

  Mục đích của chúng tôi trên trang web này là liệt kê và sưu lược danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ đề tiện cho việc trau dồi ngữ vựng trong quá trình học hỏi

  ngôn từ bằng tiếng Trung ngữ, Nhật ngữ và Hàn ngữ.

  Collection of Han Chinese nouns in Vietnamese Language

  Our purpose on this website is to list and collect the Chinese linguistic nouns in Vietnamese Language audio for the purpose of improving the vocabulary in the learning process words in Chinese, Japanese and Korean.

  thông điệp, đề cập, đánh dấu, khéo léo, chiều sâu, sắc thái= messages, mention, mark, dexterity, depth, nuance=消息,提及,标记,灵巧,深度,细微差别 Xiāoxī, tí jí, biāojì, língqiǎo, shēndù, xìwéi chābié

  thể chế, chính sách, bày tỏ ước nguyện ôn hoà, xã hội chủ nghĩa=institutions and policies, expressing peaceful and socialist aspirations=机构和政策,表达和平和社会主义的愿望 Jīgòu hé zhèngcè, biǎodá hépíng hé shèhuì zhǔyì de yuànwàng

  mật vụ, mật thám, biệt kích, biệt phái viên=Secret Service agents, secret agents, commandos, special envoys=特勤局特工,特工,突击队员,特使 Tèqín jú tègōng, tègōng, tújí duìyuán, tèshǐ

  xu hướng, nguyện vọng, tác dụng, cửa ải, kêu gọi, bạo động= trends, aspirations, effects, gates, calls, violence=趋势,愿望,影响,大门,电话,暴力 Qūshì, yuànwàng, yǐngxiǎng, dàmén, diànhuà, bàolì

  khai= declaration=宣言 khai phá, khai trừ , khai tử 采矿,排斥,死亡 鉱業、排除、死 광업, 배제, 죽음

  thông=pine,communication=松 thông thương , thông cảm, thông minh 沟通,同情,智慧 コミュニケーション、同情、知性 의사 소통, 동정, 지능

  bảo= security,preservation= 安全 bảo vệ, bảo quyến, bảo bối, bảo quản 保護、保护,安全,保护 安全セキュリティ、セキュリティ 보호, 보안, 보안

  uy=prestige=声望 uy quyền , uy thế , uy lực 权威,声望,权力 権威、名声、権力 권위, 명성, 권력

  danh=fame=名誉 danh dự, danh vọng , thanh danh 荣誉,名望,声誉 名誉、名声、評判 명예, 명성, 평판

  Sưu:collectibles: 照片库 フォトギャラリー 포토 갤러리 EXP: sưu tầm, sưu tập, sưu khảo

  thành=success=成功 thành tâm, thành kính, thành khẩn, thành công, thành phần 诚意,诚意,诚意,成功,构成 誠実、誠実、誠実、成功、作曲 성실, 성실, 성실, 성공, 구성

  độc=poisonous,single=有毒的,一

  độc tài, độc đảng, độc trị, độc đoán 独裁的,一党的,独裁的,专制的 独裁、一党、権威主義、権威主義 독재, 일당, 권위주의, 권위주의

  chủ= doctrine= 教义 chủ nghĩa , chủ thuyết, chủ tâm 主人,教义,教义 マスター、教義、教義 주인, 교리, 교리

  thực=Real= 真实 thực hành, thực tế, thực tiễn 实用,实用,实用 実用的、実用的、実用的 실용적, 실용적, 실용적인

  lý=reason= 理性 lý do, lý luận, lý thuyết 理性,推理,理论 理性、推論、理論 이유, 추론, 이론

  vấn=problems=问题 vấn đề, vấn đáp,vấn kế, tư vấn 问题,问题,问题,建议 問題、質問、問題、アドバイス 문제, 질문, 문제, 조언

  chiêu=attack= 攻击 chiêu binh, chiêu mộ, chiêu hàng, chiêu bài 招募士兵,招募,招募货物 伪装 兵士を募集します 偽装 군인 모집, 모집, 모집 상품 외관

  khai=declaration=申报 khai phá, khai trừ, khai nguyên 采矿,排除,申报 マイニング、除外、宣言 광업, 배제, 선언

  ý= ideas=想法 ý tưởng, ý kiến, ý chí, đồng ý 想法,想法,意志,同意 アイデア、アイデア、意志、同意する 아이디어, 생각, 의지, 동의

  thống=Dominate, unify= 支配 thống trị, thống nhất, thống đốc 统治,统一,州长 支配、知事 지배, 통일, 통치

  mật=confidential=机密 mật ước, mật vụ, mật thám 秘密,秘密特工,间谍 비밀, 秘密、秘密エージェント、スパイ 비밀 요원, 스파이

  biên=border= 边界 biên cương, biên giới, biên ải 边界,边界,边界 ボーダー、ボーダー、ボーダー 국경, 국경, 국경

  sáng= Bright=明亮 sáng tạo, sáng kiến, sáng chế 富有创意,创新,富有创意 明るくクリエイティブ、革新的、独創的 밝고 창조적이며 혁신적이며 독창적 인

  sứ=mission= 瓷器 sứ mệnh, sứ giả, thiên sứ 使命,使者,天使 使命、メッセンジャー、天使たち 선교, 사자, 천사

  lãnh=Leader, territory=领导 lãnh thổ, lãnh địa, lãnh hải 领土,领土,领海 領土、領土、領海 영토, 영토, 영해

  bá=hegemony,earl=霸权 bá chủ, bá quyền, bá tước 霸权,霸权,伯爵 覇権、覇権、伯爵 헤게모니, 헤게모니, 얼

  giải=solve=解决 giải tán, giải thể, giải thích 解散,解散,解释 溶かす、溶かす、説明する 분해하다, 해체하다, 설명하다

  đề cử, đề cập, đề cao, chủ đề, tiêu đề, giải trừ, giải thể, giải thoát, tiêu cực, tiêu diêu nominate, mention, promote, theme, title, dissolve, dissolve, liberate, negative, criteria 提名,提及,推广,主题,标题,溶解,溶解,解放,消极,标准 Tímíng, tí jí, tuīguǎng, zhǔtí, biāotí, róngjiě, róngjiě, jiěfàng, xiāojí, biāozhǔn 指名、言及、宣伝、テーマ、タイトル、解散、解散 Shimei, genkyū, senden, tēma, taitoru, kaisan, kaisan지명하다, 언급하다, 승진하다, 주제로 쓰다, 표제하다, 해체하다, 해산하다, 해방하다, 부정하다, 기준하다 jimyeonghada, eongeubhada, seungjinhada, jujelo sseuda, pyojehada, haechehada, haesanhada, haebanghada, bujeonghada, gijunhada

  biểu tình, biểu diễn, biểu dương, biểu hiện demonstrating, performing, praising and expressing 展示,表演,赞美和表达 Zhǎnshì, biǎoyǎn, zànměi hé biǎodá 実演、演技、賛美、表現 Jitsuen, engi, sanbi, hyōgen 시연, 공연, 칭찬 및 표현 siyeon, gong-yeon, chingchan mich pyohyeon

  3521 E. Lancaster Ave.Fort Worth, TX. 76103- Lancaster wash and dry for sale Lancaster wash and dry for sale 3521 E. Lancaster Ave.Fort Worth, TX. 76103- Lancaster wash and dry for sale $290,000 owner financing.

  LAND FOR SALE. Contact Namtran Ta Agent (817) 411-3074

  Nhận xin tiền đề sửa nhà của chính phủ không phải trả lại (Grant)hoặc tiền lời 1% (FHA) Call Tammy NamTran Ta 817-441-3074
  Lancaster, Fort Worth. Tiệm giặt sấy cần bán $290,000, Cash Flow $6,000/m chủ tài trợ nếu cần. Call 682-597-2730

  Lancaster Wash and Dry

  3521 E. Lancaster Ave.

  Fort Worth, TX. 76103

  Tel: 817-441-3074

  or 682-597-2730

 • DYNAMICPAYPALSYSTEM1
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing
 • Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing
 • Ntc web development-Namtran Ta Prime area in front of a Ben Thanh Plaza a 20,000sqfs for lease restaurant-Banquet-reception ceremony-movie theater... in Arlington- call 817-441-3074
  Hair Design by Tammy-Namtran Ta
  Hair- Nails- Spa- Facial-Eye Lashes-Massage-Pain Relieve Treatment By Tammy
  mai's salon arlington
  Office for lease inside a professional building-one to nine offices Prime area in front of a Ben Thanh Plaza a 20,000sqfs for lease restaurant-Banquet-reception ceremony-movie theater... in Arlington- call 817-441-3074
  https://static1.squarespace.com/static/55592d95e4b02d567e73e236/t/5824dd65e4fcb52eadc65b57/1478810986562/Mini+Business+Outline.pdf Prime area in front of a Ben Thanh Plaza a 20,000sqfs for lease restaurant-Banquet-reception ceremony-movie theater... in Arlington- call 817-441-3074

  Prime area in front of a Ben Thanh Plaza a 20,000sqfs for lease restaurant-Banquet-reception in Arlington- call 817-441-3074

  Office for lease $350/m each. all bills paid. It's located in a professional building $350 Arlington, TX 1411 E. Abram St . Arlington, TX 76010. Call 817-795-9919 for more inf.

  Hair Design by Tammy

  Hair- Nails- Spa- Facial-Eye Lashes-Massage-Pain Relieve Treatment By Tammy

  Hair-Nails by Tammy

  Mai's Salon

  HAIR - NAIL Service

  Tammy Hair Stylist (817)795-9919

  2202 New York Ave #911 Arlington, TX 76010

  Many years of experiences-Customer satisfaction

  Hair-Nails-Spa-Facial-Eye Lashes-Pain relieve Massage Treatment

  Call for an appointment

  Hair-Nails-Spa by Tammy

  Located in Rockwall Plaza.

  THE HAIR NAIL PALACE

  Tammy Hair Stylist 817-441-3074

  Many years of experiences

  Customer satisfaction

  Hair-Nails-Spa-Facial-Eye Lashes-Pain relieve Massage Treatment

  Call for an appointment

  ntc web development

  TIME TRAVEL

  AMERICAN ANTIGRAVITY

  GETPAID TO CLICK

 • LeadlightningProgram only $7.00

 • LeadlightningProgram only $7.00

 • Google
   

 • DYNAMICPAYPALSYSTEM1
 • VIDE0CREATORSYSTEM
 • HOMEEARNINGSYSTEM
 • CLICKFORBONUS2
 • WORKATHOME
 • Design: Namtran Ta-Century21
 • FACE BOOK
 • CLICKFORBONUS
 • Hand made silk flower design
 • WORLDPRESSBLOG
 • WORKATHOME2
 • Zizo Wireless
  BatteryClerk.com

  If you have any question about Hand Made Silk Flowers. Please Contact Tracy for more Information.


  Fort Worth, TX 76133 | 817-441-3074

  pcgamecheats-subscribe@yahoogroups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]yahoogroups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]om [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] c[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] efdssdssd-subscr[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] freemon[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]oups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] looksmartz-su[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] myfas[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]roups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] take-no[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] alit_ecom-subscr[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] thegoldfun[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]m [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] besta[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] eaglehk earn10000gbp earnmoneyonthenet earnsafelist earnyourworth easy_money1 easy_n_quick_money ebay_tricks_of_the_trade ebizmba ebiz_adp echodenmark ecom20002 ecommerce4u ecommerceinvestment ecommerce_canada ecomos eddiesmarketing educationaltours elinelocker elinelocker email-mktg emailmarketer embok emillionairesclub1 empire_7 encecom enthra entrepreneur1 entrepreneurs entreps evhill ewfew ezmoney e_silent fabartinvest fastprofitgroup favoringwealth ferryeasymoney fims01 financialfree2002 financialfreedome financialopportunities findsuccess fire_your-boss flash_net forallthemommaswhowantthedollars foreignisa for_ibm2002 ==================================================== francis148 frank frashers free2advertise free4allads freeadvert freefastmoney freegiftproject freeispfreeincome freemoneyopp freeops freeprofit4u freesafelist freestartups freewebsiteplus freewebsite_email free_mlm_names fuelsource futurebuilders futureitgroups done futureone futurewise gain_1000 get-free-list-updates gifting-program globalcareers globalist goldonline gsm_ads homebizmoms homeworkers_needed_immediately honeyisp info4free johnnywhite klsedivine kutlist2 done lessdomains letsmakemoney2 listoneagain ljcfive makemoney2 makemoneyfromhomeindelaware making_money_at_home1 maoneg marketinggurus ahoogroups.comads_free_biz_tools Doubler4GoldNOW e_gold_games_and_hyip e_gold_hyip_programs goldseekerlistings done Gold_Events E-Gold_Game_Players 4makingmoneyathome abusinessopportunity adyourgroup adminder-affman cyberjobsathome E-groupguru Affiliate_ADvisor IAHBE_Join_Us FREE_Internet_Business_Course Top_Notch_Adz 1 HopelineOrg.html
  links.html
  link.html

  ntctravel.html


  NTC Travel and Tours

  Hosted by www.Geocities.ws


  Budget Vacation Planning to:

  Viet Nam, Denmark, Scotland, Egypt

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws  -Khai thuế cá nhân và thương mai

  -Khai thuế cá nhân thương mai.

  -Bán vé về Việt Nam du lịch thế giới với giá hạ không ngờ, bao VISA.

  -Nhận thiết kế quảng cáo WEBSITE.

  -Thông dịch

  -Budget Vacation Planning to Denmark, Scotland and Egypt.

  CONTACT TAMMY 817-683-0785

  We’re located at: 1700 E. Pioneer Pkwy.

  Arlington, TX. 76010

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  saloncafe1.html

  saloncafe.html

  SALON CAFE
  Westcreek Plaza
  5817 Westcreek Dr. Fort Worth, TX. 76133
  TEL# 817-423-0432-ASK FOR Tammy
  HAIR CUT: Man - Woman - Kid
  Perm Color Hi-lite
  Manicure Pedicure Waxing
  Eyelash & Brow Dye
  $18 WHITE TIPS
  $25 SOLAR NAILS
  Business Hours: Mon-Sat: 10 Am-7Pm

  WALK-INS WELCOME
  Salon Cafe
  We accept Master, Visa & Debit Cards
  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  HopelineOrg.html
  Untitled


  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  NAILS-FULLSET
  $16.00
  SOLAR NAILS
  $25.00
  MANICURE & PEDICURE
  $25.00
  Pedicure $16.99
  Exp 12/01/07
  WAXING
  EyeBrow $8.00
  Lip $5.00
  Face $25.00(membership)
  Bikinis$25.00
  Exp 12/01/07
  Colorful Nails

  2235 Carter Dr. #107, Arlington, TX 76010(Highway 360 & Pioneer Pkwy Center)
  TEL# 817-299-0076 ASK FOR Lilian
  Manicure-Spa Pedicure-Waxing
  Eyelash & Brow Dye
  $18 Acrylic Nails
  $35 SOLAR NAILS
  Business Hours: Mon-Sun: 10 Am-7Pm

  WALK-INS WELCOME
  Print out and present this coupon
  for salon service

  FREE VIDEO HOW TO MAKE JEWELRY

  Click to Play!
  NAILS-FULLSET
  $18.00
  SOLAR NAILS
  $35.00
  MANICURE & SPA PEDICURE
  $28.00
  Spa Pedicure $19.99
  Exp 12/31/07
  WAXING
  EyeBrow $8.00
  Lip $5.00
  Face $25.00(membership)
  Exp 12/31/07
  HUMAN RIGHTS WORKATHOMEBIZOPPS.
  WORLD'S PHILOSOPHERS
  1 JESUS 2 SATURN 3 BUDDHA 4 LAOTZU 4 HELVETIUS 5 STEPHEN 6 HUSSERL 7 AUGUSTINE 8 DEMOCNITUS 9 DUMMETT 10 KANT
  11 KHONGTU 12 CAODAI 13 HOAHAO 14 VOVI 15 SOCRATES 16 ARISTOTLE 17 PLATO 18 HEGEL 19 PARADOX 20 HAMILTON
  21 KANT 22 ROUSSEAU 23 GANDHI 24 MARXANDLENIN 25 NIETZSCHE 26 MUSSOLINI 27 CAMUS 28 WRIGHT BROT HERS 29 THOMASEDISON 30 HENRYFORD
  31 HUSSERL 32 FREUD 33 ARENDT 34 BONHOEFFER 35 DAVIDSON 36 BEAUVOIR 37 SAMUEL MORSE 38 HEGEL 39 SUNTZU 40 LAOTZU
  41 AUGUSTINE 42 BACON 43 BAKHTIN 44 SCHUTZ 45 MARTIN 46 ANAXAGORAS 47 NIKOLATESLA 48 ALXEXANDER 49 AQUINAS 50 NATURALISM
  51 DEMOCNITUS 52 LEUCIPPUS 53 PARMENIDES 54 SATRE 55 SHILLER 56 MEAD 57 PARADOX 58 HAMILTON 59 HEGEL 60 SARTRE
  61 DUMMETT 62 DERRIDA 63 AQUINAS 64 NATURALISM 65 RATIONATISM 66 BERKELEY 67 LOCKE 68 WRIGHTBROTHERS 69 THOMASEDISON 70 HEGEL
  71 STEPHEN 72 ALEXANDER 73 DEWEY 74 CARL 75 BECCARIA 76 CUDWORTH 77 DONOSO 78 KIERDEGAARD 79 PARADOX 80 HELVETIUS
  HOLYPRAYEVENT U.S.HISTORY VIETNAM HISTORY WORLD RELIGIONS WORLD PHILOSOPHERS U.S.POLITIC VIETNAM POLITIC
  PERSONALAIRVEHICLE HERBAL LIFE FIRST AID KIT CHURST OF CHRIST ORPHANE HOME ASTROLOGER ROOM TO GO CRUDEOIL WINACAR ONESTOPFORSINGLEMOMS
  HOLLYPRAY NTMUSICSTORE PHOVIET HTMLFORM NETSPEND CELLPHONE 40SAFELISTS NTC WEB DEVEL WINACAR FREESATELLITE
  VIETNAMCULTURE VIET CHAT VIET FUN CONSTRUCTION INVESTMENT SALONCOUPONS
  VIET LIBRARY VIET NEWS VIETRADIO HOALU NTCWEBPRO BESTOFASIA HUMANITY
  PLAYFREEDOMINOS ELIZABETHARDEN HOPELINEORG BESTBUY WALMART EBOOKS
  NETSPEND PLAYFREEPOKER MONSTERTRAFIC CATWISDOMS CHOVIETNAM ALLMYRECIPES
  NTCWEBHOSTING HUMANITY AQUINAS
  HOLYPRAYEVENT U.S.HISTORY VIETNAM HISTORY WORLD RELIGIONS WORLD PHILOSOPHERS U.S.POLITIC VIETNAM POLITIC
  PERSONALAIRVEHICLE SEXYTRANSEXUAL FIRST AID KIT CHURST OF CHRIST ORPHANE HOME ASTROLOGER ROOM TO GO CRUDEOIL WINACAR ONESTOPFORSINGLEMOMS
  HOLLYPRAY PHOVIET HTMLFORM NETSPEND CELLPHONE 40SAFELISTS NTC WEB DEVEL WINACAR FREESATELLITE
  VIETNAMCULTURE VIET CHAT VIET FUN CONSTRUCTION INVESTMENT SALONCOUPONS
  VIET LIBRARY VIET NEWS VIETRADIO HOALU NTCWEBPRO BESTOFASIA HUMANITY
  PLAYFREEDOMINOS ELIZABETHARDEN HOPELINEORG BESTBUY WALMART EBOOKS
  NETSPEND PLAYFREEPOKER MONSTERTRAFIC CATWISDOMS CHOVIETNAM ALLMYRECIPES
  Google
   
  Physic Physic Systems of Measurement
  Physic Mechanics
  Motion in One Demension Motion in Two and Three Dimensions Newton's Laws I Newton's Laws II Work and Energy
  Systems of Particles and the Conservation of Momentum
  Rotation Static Equilibrium of a Rigid Body Gravity
  Mechanics of Solids and Fluids
  OSCILLATIONS AND WAVES Oscillations
  Oscillations
  Waves on a String Sound THERMODYNAMICS Temperature Heat and the First Law of Thermodynamics Temperature
  Heat and the First Law of Thermodynamics
  The Availability of Energy Review of Mathematics SI Units Numerical Data Conversion Factors Periodic Table of the Elements
  ELECTRICITY AND MAGNETISM
  Electric Fields I: Discrete Charge Distributions Electric Fields II: Continuous Charge Distributions Electric Potential Capacitance, Dielectrics, and Electrostatic Energy Electric Current
  The Magnetic Field
  Sources of the Magnetic Field Magnetic Induction Magnetism in Matter Alternating-Current Circuits Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves OPTICS
  lIGHT
  Geometrical Optics Optical Instruments Interference and Diffraction
  MODERN PHYSICS
  Relativity The Origins of Quantum Theory Quantum Mechanics Atoms Molecules Solids
  Nuclei

  ============================================================================
  Elementary Particles Astrophysics and Cosmology
  THEORY HOW TO CREATE FREE ENERGY
  Use Direct current == 10 Volt DC + Tranformer Revert ====> change to 120 AC=====> Connect wire clip handcrank generator=====> hook wires up to tranformer revert=====> tranform from 10 volt DC to 120 AC through motion static or magnetic Field + cooper wire =====> Open tranformer cennect the wires form terminal crank to tranformer to produce electricity form 10 Volt DC to 120 AC
  Plate tectonics 267 Lost continents and alien terrains 284 11 Mass Movements of Earth Materials 289 Factors governing mass wasting 290 Valleys, mass wasting, and sheetwash 303 Averting damage from mass movements 305 Earthquake-related hazards 249 Defense against earthquakes 251
  12 Streams and Valleys 311
  Gravity: The force behind the flow 313 The dynamics of streams 314 Transportation and erosion 315 Concept of a graded stream 321 Consequent and subsequent streams 322 Features formed by streams 323 Drainage basins and patterns 332 Floods 335 The debatable concept of cyclic landscape evolution 338 Defense against earthquakes 251
  13 Underground Water 343
  The sources of groundwater 344 Rock properties affecting groundwater supplies 345 The occurrence of water underground 347 Groundwater movement 350 Wells and springs 352 The use and misuse of groundwater 355 Groundwater in soluble rocks 358 Hot springs and geysers 363 Concretions and geodes 365
  14 Glaciers 371
  Glaciers: Their magnitude and origin 373 Ice from snow 374 Kinds of glaciers 374 Glacier dynamics 377 The work of glaciers 379 The Pleistocene Ice Age 391
  15 Winds and Deserts 303
  The nature of wind 404 Wind erosion 409 Deposition of wind-bome sediment 413 Deserts 419
  16 The Global Ocean 427
  Ocean water 428 The depth and breadth of the oceans 431 The earth's surface beneath the oceans 433 Deep-sea sediments 440 Coral reefs and atolis 446 Life in the oceans 448 Ocean currents 451 The origin of the ocean and atmosphere 454 The source of ocean water 456
  17 Tides, Waves, and Shorelines 461
  Tides 461 Waves 466 Nearshore currents 471 Transport of sediment along the shore 472 The beach 472 Erosion of shorelines 474 Kinds of coasts 4771 Mineral resources from the ocean 480
  18 The Earth's Geologic Resources 487
  Energy resources 488 Metalic ore deposits 506 Nonmetalic minerals for chemistry 512 Building materials 513 Water 516
  19 Planetary Geology 521
  Planet earth 521 The earth's place in space 522 The sun 523 The birth of the solar system 526 Meteorites as samples of the solar system 530 The moon 533 The earth's neighboring inner planets 541 The outer planets 548 Doomsday
  Appendix A Topographic Maps A-1
  Appendix B Physical Properties of Minerals A-5
  Appendix C The Periodic Table, Atomic Weights, and Atomic Numbers A-12
  Appendix D Measurement Systems A-15
  Appendix E Earth, Moon, and Sun Data A-19
  Atomic Weights of the Elements (Based on carbon-12)
  Values in parentheses are used for radioactive elements whoseAtomic atomic weights cannot be puoted precisely without knowledge of the orgin of the elements; the vallue given is the atomic mass number of the isotopeisotope of that element of longest known half-life.
  Name Symbol Atomic Number Atomic Weight Footnotes Name Symbol Atomic Number Atomic Weight Footnotes
  Actinium Ac 89 227.0278 z Neon Ne 10 20.179 y
  Aluminum Al 13 26.98154 Neptunium Np 10 93 z
  Americium Am 95 (243) Nickel Ni 28 58.69
  Antimony Sb 51 121.75 Niobium Nb 41 92.9064
  Argon Ar 18 39.948 w,x Nitrogen N 7 <14.0067/a>
  Nobelium
  Arsenic As 33 74.9216 Nobelium No 102 (259)
  Astatine At 85 (210) Osmium Os 76 190.2
  Barium Ba 56 137.33 x Oxygen O 8 15.9994 w
  FRENCH MUSIC Quelque choses dans mon coeur Mes parents me voient trop petite Mes copains me grandissent trop vite Même si je leur tiens encore la main Quelque chose me tire vers demain Quand je balade une douce tristesse En vieilles tennis et slack US J'aimerai que le temps s'accélère Des fois je voudrais tout foutre en l'air Quelque chose dans mon coeur Me parle de ma vie Entre un grand mystère qui commence Et l'enfance qui finit Quelque chose dans mon coeur Fait craquer ma vie Une drôle d'envie une impatience Et la peur que j'oublie qui je suis Qui je suis Je voudrais faire le tour de la terre Devenir une autre Ava Gardner Écrire avec mon écriture Mes passions secrets sur les mûrs Tout savoir de ces moments Que j'ai vu dans des films seulement Et pouvoir revenir en arrière Pleurer dans les jupes de ma mère Quelque chose dans mon coeur... Quand je dors pas seule dans la nuit Seule dans la ville endormie Il y a des voix qui me chuchotent tout bas Une histoire qui n'est rien qu'à moi Quelque chose dans mon coeur... TRANSLATED INTO ENGLISH Some things in my heart My parents see me too small My buddies grow me too quickly Même if I still hold the hand to them Something draws me about tomorrow When I trott a soft sadness Into old tennis and US slack I will like that time accelerates times I would like all foutre in the air Something in my heart speaks to Me about my life Between a great mystery which starts And the childhood which finishes Something in my heart Makes crack my life funny of desire an impatience And the fear which I forget who I am Who I am I would like to make it tower ground Devenir another Ava Gardner Écrire with my writing My passions secrecies on the ripe ones Any knowledge of these moments That I saw in films only And capacity to retrogress Pleurer in the skirts of my mother Something in my heart... When I do not only sleep in the Seule night in the deadened city There are voices which whisper me low a history which is not only with me Something in my heart...

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Berkelium Bk 97 (247) Palladium Pd 46 106.42 x
  NTC Salon
  Ft. Worth, TX. 76133
  TEL# 817-361-8232 ask for Tammy
  HAIR CUT: Man Woman Kid
  Perm Color Hi-lite
  Manicure Pedicure Waxing
  Eyelash & Brow Dye
  LOSE WEIGHT FAST
  Free training and sample
  We accept VISA & MASTER CARD
  Business Hours: Mon-Sat: 10 Am-7Pm
  Sun: 1Pm-5Pm
  WALK-INS WELCOME
  Print out and present this coupon
  for salon service
  TIME TRAVEL

  AMERICAN ANTIGRAVITY
  saloncoupons1.html HopelineOrg.html prettydesignnailandsalon.html ntcprocomptek.html
  index.php
  index.php
  index.html
  holyprayerevent.html
  HAIR CUTS
  Man $5.99
  Kid $5.99
  Woman $7.99&UP
  Exp 12/01/06
  PERM
  Reg $35
  Hi-lite $55
  20%OFF
  NAILS-FULLSET
  $16.00
  MANICURE & SPA PEDICURE
  $25.00
  Spa Pedicure $16.99
  Exp 12/01/06
  WAXING
  EyeBrown $7.00
  Lip $4.00
  Face $25.00
  Bikinis$25.00
  Exp 12/01/06
  FACIAL
  $30.00
  for 45 mins
  MASSAGE
  Reg.$55/1hr.
  20% OFF
  Exp 12/01/06

  HOLY PRAYER EVENT


  Everyone must answer to God...
  Mr. T. Tang was my paternal uncle. He was a well known artist living in Arlington, TX. His specialty was painting people and animals. He painted portraits and did air brushing for a living for 32 years. He passed away on May 11, 2007. I loved him dearly. And because of my grief, I have dedicated this website for him. Here I will display some of his painting and artwork to praise him as one of the greatest artists of all time.
  Namtran Ta Niece and Goddaughter

  Sample Text

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you
  May 7, 2007

  Revelation
  May 8, 2007

  Hear me when I call, O God of my righteousness
  May 9, 2007

  ROMAN 2
  May 10, 2007

  God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
  May 11, 2007

  The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field
  May 15, 2007

  My eyes have seen your saving power
  May 16, 2007

  Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
  May 22, 2007

  Keep me safe, O God; you are my hope
  May 25, 2007

  THE BAPTISM OF THE LORD
  July 5, 2007

  SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
  July 15, 2007

  THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
  July 25, 2007

  THE ANNUNCIATION OF THE LORD
  Aug 5, 2007

  He who does justice will live in the presence of the Lord
  Sept 15, 2007

  Lord, every nation on earth will adore you
  Nov 30, 2007

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  eXTReMe Tracker/

  TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
  Oct 30, 2007

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Google
  Hosted by www.Geocities.ws

  Google
   
  Subscribe to recipesforclearmind
  Powered by groups.yahoo.com


  Ft.Worth, TX.
  817-361-8232
  Contact Tammy about this Website
  [email protected]
  Copy Right-Allrights Reserved By Namtranta

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  [email protected]
  fort worth, texas
  76133
  817-294-7121


  Hosted by www.Geocities.ws

  Google
   
  Hosted by www.Geocities.ws

  Monday, July 9, 2007

  La Leçon De Twist

  La Leçon De Twist (Titre original: "Twistin' the twist") Trình bà y: Richard Anthony
  De tout côté on n'entend plus que ça Un air nouveau qui nous vient de là bas Un air nouveau qui nous fait du dégât Et comme moi il vous prendra C'est une danse au rythme merveilleux A danser seul à quatre ou bien à deux Pas besoin de doux regard dans les yeux Y'a simplement qu'à être heureux Un pied devant et les deux mains fermées Légèrement penché sur le côté Sans oublier aussi de pivoter Encore un effort vous l'avez Twist and twist Vous y viendrez tous Twist and twist Et vous verrez tous Twist and twist Le monde entier twister Et si ce soir vous sortez pour flirter Avec l'espoir de vouloir vous placer Twistez, twistez Comme on vous a montré Je suis certain vous gagnerez Voilà c'est ça Oui comme ça Oh ye! Twist and twist Vous y viendrez tous Twist and twist Et vous verrez tous Twist and twist Le monde entier twister Courir un peu sauter de temps en temps Ensuite vous vous laissez très lentement Tout en conservant le balancement Ça y est vous l'avez maintenant Voilà c'est ça Oui comme ça Voilà bien Changez rien Voilà parfait Vous twistez!
  TRANSLATED INTO ENGLISH
  The Lesson Of Twist (original Title: "Twistin' the twist") Trình bà y: Richard Anthony
  On any side one hears nothing any more but that One new air which comes us from there low a new air which makes us damage And as me it will take to you It is a dance at the marvellous rate/rhythm to only dance to four or with two Steps need for soft glance in the eyes Y' has simply which to be happy A foot in front of and the two hands closed Slightly leaning on the side Without also forgetting to swivel Encore an effort have it to you Twist and twist You will come there all Twist and twist And you will see all Twist and twist the whole world twister And if this evening you leave for flirter With the hope to want to place you Twistez, twistez As one showed you I am certain you will gain Voilà it is that Oui like that Oh ye! Twist and twist You will come there all Twist and twist And you will see all Twist and twist the whole world twister To run a little to jump from time in Ensuite time you let yourselves Tout very slowly while preserving swinging That is you there now have Voilà it is that Oui as that Voilà well Changez nothing Voilà perfect You twistez!

  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 1st-moms-at-home-adverti[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] beeinit[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]om [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] cwjliu-subscri[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] ez-[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] goldtrader-subscr[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]hoogroups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]yahoogroups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]yahoogroups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] sfi173433[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]roups.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Pro20Dollars[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]m [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] EgoldMaker1-subscrib[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 24KZ[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] eaglehk earn10000gbp earnmoneyonthenet earnsafelist earnyourworth easy_money1 easy_n_quick_money ebay_tricks_of_the_trade ebizmba ebiz_adp echodenmark ecom20002 ecommerce4u ecommerceinvestment ecommerce_canada ecomos eddiesmarketing educationaltours elinelocker elinelocker email-mktg emailmarketer embok emillionairesclub1 empire_7 encecom enthra entrepreneur1 entrepreneurs entreps evhill ewfew ezmoney e_silent fabartinvest fastprofitgroup favoringwealth ferryeasymoney fims01 financialfree2002 financialfreedome financialopportunities findsuccess fire_your-boss flash_net forallthemommaswhowantthedollars foreignisa for_ibm2002 ==================================================== francis148 frank frashers free2advertise free4allads freeadvert freefastmoney freegiftproject freeispfreeincome freemoneyopp freeops freeprofit4u freesafelist freestartups freewebsiteplus freewebsite_email free_mlm_names fuelsource futurebuilders futureitgroups done futureone futurewise gain_1000 get-free-list-updates gifting-program globalcareers globalist goldonline gsm_ads homebizmoms homeworkers_needed_immediately honeyisp info4free johnnywhite klsedivine kutlist2 done lessdomains letsmakemoney2 listoneagain ljcfive makemoney2 makemoneyfromhomeindelaware making_money_at_home1 maoneg marketinggurus ahoogroups.comads_free_biz_tools Doubler4GoldNOW e_gold_games_and_hyip e_gold_hyip_programs goldseekerlistings done Gold_Events E-Gold_Game_Players 4makingmoneyathome abusinessopportunity adyourgroup adminder-affman cyberjobsathome E-groupguru Affiliate_ADvisor IAHBE_Join_Us FREE_Internet_Business_Course Top_Notch_Adz
  1
  Hosted by www.Geocities.ws

  Hosted by www.Geocities.ws

  1 webclips-namtran ta
  Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall
  My Web Clip1 My Web Clip2 My Web Clip My Web Clip4
  Ntc web development-NamtranTa webclips Free Perl Mailing List CGI Scripts

 • Sưu tập danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ

  Mục đích của chúng tôi trên trang web này là liệt kê và sưu lược danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ đề tiện cho việc trau dồi ngữ vựng trong quá trình học hỏi

  ngôn từ bằng tiếng Trung ngữ, Nhật ngữ và Hàn ngữ.

  Collection of Han Chinese nouns in Vietnamese Language

  Our purpose on this website is to list and collect the Chinese linguistic nouns in Vietnamese Language audio for the purpose of improving the vocabulary in the learning process words in Chinese, Japanese and Korean.

  thông điệp, đề cập, đánh dấu, khéo léo, chiều sâu, sắc thái= messages, mention, mark, dexterity, depth, nuance=消息,提及,标记,灵巧,深度,细微差别 Xiāoxī, tí jí, biāojì, língqiǎo, shēndù, xìwéi chābié

  thể chế, chính sách, bày tỏ ước nguyện ôn hoà, xã hội chủ nghĩa=institutions and policies, expressing peaceful and socialist aspirations=机构和政策,表达和平和社会主义的愿望 Jīgòu hé zhèngcè, biǎodá hépíng hé shèhuì zhǔyì de yuànwàng

  mật vụ, mật thám, biệt kích, biệt phái viên=Secret Service agents, secret agents, commandos, special envoys=特勤局特工,特工,突击队员,特使 Tèqín jú tègōng, tègōng, tújí duìyuán, tèshǐ

  xu hướng, nguyện vọng, tác dụng, cửa ải, kêu gọi, bạo động= trends, aspirations, effects, gates, calls, violence=趋势,愿望,影响,大门,电话,暴力 Qūshì, yuànwàng, yǐngxiǎng, dàmén, diànhuà, bàolì

  khai= declaration=宣言 khai phá, khai trừ , khai tử 采矿,排斥,死亡 鉱業、排除、死 광업, 배제, 죽음

  thông=pine,communication=松 thông thương , thông cảm, thông minh 沟通,同情,智慧 コミュニケーション、同情、知性 의사 소통, 동정, 지능

  bảo= security,preservation= 安全 bảo vệ, bảo quyến, bảo bối, bảo quản 保護、保护,安全,保护 安全セキュリティ、セキュリティ 보호, 보안, 보안

  uy=prestige=声望 uy quyền , uy thế , uy lực 权威,声望,权力 権威、名声、権力 권위, 명성, 권력

  danh=fame=名誉 danh dự, danh vọng , thanh danh 荣誉,名望,声誉 名誉、名声、評判 명예, 명성, 평판

  Sưu:collectibles: 照片库 フォトギャラリー 포토 갤러리 EXP: sưu tầm, sưu tập, sưu khảo

  thành=success=成功 thành tâm, thành kính, thành khẩn, thành công, thành phần 诚意,诚意,诚意,成功,构成 誠実、誠実、誠実、成功、作曲 성실, 성실, 성실, 성공, 구성

  độc=poisonous,single=有毒的,一

  độc tài, độc đảng, độc trị, độc đoán 独裁的,一党的,独裁的,专制的 独裁、一党、権威主義、権威主義 독재, 일당, 권위주의, 권위주의

  chủ= doctrine= 教义 chủ nghĩa , chủ thuyết, chủ tâm 主人,教义,教义 マスター、教義、教義 주인, 교리, 교리

  thực=Real= 真实 thực hành, thực tế, thực tiễn 实用,实用,实用 実用的、実用的、実用的 실용적, 실용적, 실용적인

  lý=reason= 理性 lý do, lý luận, lý thuyết 理性,推理,理论 理性、推論、理論 이유, 추론, 이론

  vấn=problems=问题 vấn đề, vấn đáp,vấn kế, tư vấn 问题,问题,问题,建议 問題、質問、問題、アドバイス 문제, 질문, 문제, 조언

  chiêu=attack= 攻击 chiêu binh, chiêu mộ, chiêu hàng, chiêu bài 招募士兵,招募,招募货物 伪装 兵士を募集します 偽装 군인 모집, 모집, 모집 상품 외관

  khai=declaration=申报 khai phá, khai trừ, khai nguyên 采矿,排除,申报 マイニング、除外、宣言 광업, 배제, 선언

  ý= ideas=想法 ý tưởng, ý kiến, ý chí, đồng ý 想法,想法,意志,同意 アイデア、アイデア、意志、同意する 아이디어, 생각, 의지, 동의

  thống=Dominate, unify= 支配 thống trị, thống nhất, thống đốc 统治,统一,州长 支配、知事 지배, 통일, 통치

  mật=confidential=机密 mật ước, mật vụ, mật thám 秘密,秘密特工,间谍 비밀, 秘密、秘密エージェント、スパイ 비밀 요원, 스파이

  biên=border= 边界 biên cương, biên giới, biên ải 边界,边界,边界 ボーダー、ボーダー、ボーダー 국경, 국경, 국경

  sáng= Bright=明亮 sáng tạo, sáng kiến, sáng chế 富有创意,创新,富有创意 明るくクリエイティブ、革新的、独創的 밝고 창조적이며 혁신적이며 독창적 인

  sứ=mission= 瓷器 sứ mệnh, sứ giả, thiên sứ 使命,使者,天使 使命、メッセンジャー、天使たち 선교, 사자, 천사

  lãnh=Leader, territory=领导 lãnh thổ, lãnh địa, lãnh hải 领土,领土,领海 領土、領土、領海 영토, 영토, 영해

  bá=hegemony,earl=霸权 bá chủ, bá quyền, bá tước 霸权,霸权,伯爵 覇権、覇権、伯爵 헤게모니, 헤게모니, 얼

  giải=solve=解决 giải tán, giải thể, giải thích 解散,解散,解释 溶かす、溶かす、説明する 분해하다, 해체하다, 설명하다

  đề cử, đề cập, đề cao, chủ đề, tiêu đề, giải trừ, giải thể, giải thoát, tiêu cực, tiêu diêu nominate, mention, promote, theme, title, dissolve, dissolve, liberate, negative, criteria 提名,提及,推广,主题,标题,溶解,溶解,解放,消极,标准 Tímíng, tí jí, tuīguǎng, zhǔtí, biāotí, róngjiě, róngjiě, jiěfàng, xiāojí, biāozhǔn 指名、言及、宣伝、テーマ、タイトル、解散、解散 Shimei, genkyū, senden, tēma, taitoru, kaisan, kaisan지명하다, 언급하다, 승진하다, 주제로 쓰다, 표제하다, 해체하다, 해산하다, 해방하다, 부정하다, 기준하다 jimyeonghada, eongeubhada, seungjinhada, jujelo sseuda, pyojehada, haechehada, haesanhada, haebanghada, bujeonghada, gijunhada

  biểu tình, biểu diễn, biểu dương, biểu hiện demonstrating, performing, praising and expressing 展示,表演,赞美和表达 Zhǎnshì, biǎoyǎn, zànměi hé biǎodá 実演、演技、賛美、表現 Jitsuen, engi, sanbi, hyōgen 시연, 공연, 칭찬 및 표현 siyeon, gong-yeon, chingchan mich pyohyeon

  Free Perl Mailing List CGI Scripts

  Full Service Beauty-Skin Care Salon for sale $50,000 in Ben Thanh Plaza 1818 E. Pioneer Pkwy #108 Arlington, TX. 76010 - call 817-441-3074 Prime area in front of a Ben Thanh Plaza a 20,000sqfs for lease restaurant-Banquet-reception ceremony-movie theater... in Arlington- call 817-441-3074
 • Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing Download Here for Free Email Lead Target Marketing
 • Century 21-A Barree Inc., 6240 McCart Ave, Fort Worth, TX

  Century 21-A Barree Inc.

  Century 21-A Barree Inc.

  The best place to find house

  Real Estate- Commercial and Residential sale

  Ntc web development-Namtran Ta

  http://www.ntcwebdevelopment.us/namtran/

  ntcwebdevelopment.us We are Hand Made silk flower designers. We have muti different varieties bouquets hand made silk flowers for sale. $60.00 for each bouquet

  https://BestEasyWork.com/tanam01

  pinterest.com

  https://www.pinterest.com/tanam157/httpsbesteasyworkcomtanam01/

  pinterest.com

  Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng - Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga - Asia CD62 [Rất Hay]]

  youtube.com

  https://www.youtube.com/watch?v=z0n-JVSwFME

  Mời các bạn cùng thưởng thức lại Liên Khúc Tình Yêu đặc biệt rất hay được thể hiện qua tiếng hát Ngọc Lan, Trung Hành và Kiều Nga. Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cù...

  Post Your Home for Sale by Owner | Zillow

  zillow.com

  House for sale in Fort Worth $125,000
  https://www.zillow.com/postings/PostForSale.htm?cid=1496067607674&claimType=Ownership

  5641 Westcreek Dr is a house in Fort Worth, TX 76133. Located in a very popular and convenient area of city of Fort Worth. This 1,608 square foot house sits on a 0.26 acre lot and features 3 bedrooms and 2 bathrooms. This property was built in 1968. Nearby schools just a few steps away by walking include Westcreek Elementary School,Harmony Science Academy, South Hills High School and Hill School Of Fort Worth. The closest grocery stores are High Five International Market, Westcreek Food Mart and Braum's Ice Cream & Burger Restaurant. Nearby coffee shops include 7-Eleven and 7-Eleven gas station, Quick trip convenient and gas station. Nearby restaurants include Mi Charrito Restaurant, Italian Express and Mexico Real. 5641 Westcreek Dr is near Kellis Park, Bluebonnet Circle Park and College of St. Thomas More. There are minimal bike lanes and the terrain is flat as a pancake. 5641 Westcreek Dr is somewhat bikeable, there is minimal bike infrastructure. This address can also be written as 5641 Westcreek Drive, Fort Worth, Texas 76133.

  zillow.com Create a for-sale-by-owner listing (FSBO) on the Zillow-Yahoo! Network, the largest real estate network on the Web, where homeowners can post their homes for sale, for free.

  [05/21/17]   I'm a Pre-Foreclosure Specialist in Fort Worth Agent. Please Call 817-441-3074

  [05/18/17]   The atomic bomb made the prospect of future war unendurable. It has led us up those last few steps to the mountain pass; and beyond there is a different country. J. Robert Oppenheimer

  [05/18/17]   It is not the mountain we conquer but ourselves. Edmund Hillary

  [05/17/17]   I like fish, and I also like bear's paws. If I cannot have the two together, I will let the fish go, and take the bear's paws. So, I like life, and I also like righteousness. If I cannot keep the two together, I will let life go, and choose righteousness. Mencius

  Telephone

  Address


  6240 McCart Ave
  Fort Worth, TX
  76133

  Opening Hours

  Monday 9am - 5pm
  Tuesday 9am - 5pm
  Wednesday 9am - 5pm
  Thursday 9am - 5pm
  Friday 9am - 5pm
  Other Fort Worth realtors & realty services (show all)
  GrandMarc at Westberry Place - TCU GrandMarc at Westberry Place - TCU
  2855 W Bowie St
  Fort Worth, 76109

  DiAnne Arnette, Painting Showcase DiAnne Arnette, Painting Showcase
  3707 Camp Bowie Blvd
  Fort Worth, 76107

  Art and Expression of Beauty has been my passion since childhood. My goal is to stimulate your senses and enjoy. Most works may be purchased.

  Real Estate Around Fort Worth Real Estate Around Fort Worth
  4880 Boat Club Rd
  Fort Worth, 76135

  I am a seasoned agent with over 15 years marketing experience. When you love what you do, it never seems like work!

  Village of Hawks Creek Luxury Apartments Village of Hawks Creek Luxury Apartments
  101 N Roaring Springs Rd
  Fort Worth, 76114

  Village of Hawks Creek is a beautiful luxury apartment community waiting for you!

  Alexander Chandler Realty, LLC Alexander Chandler Realty, LLC
  6336 Camp Bowie Blvd
  Fort Worth, 76116

  Alexander Chandler Realty’s is the largest locally owned independent brokerage in Fort Worth.

  Ridglea Village Apartments by Cortland Ridglea Village Apartments by Cortland
  3601 Westridge Ave
  Fort Worth, 76116

  Ridglea Village a premier development strategically positioned adjacent to the prestigious Ridglea Country Club and just blocks from the Cultural District.

  Radius Real Estate LLC Radius Real Estate LLC
  4604 E Lancaster Ave
  Fort Worth, 76103

  Texas License # 0595973

  Steve Fithian Fort Worth Texas Commercial Real Estate Steve Fithian Fort Worth Texas Commercial Real Estate
  5601 Bridge St, Ste 504
  Fort Worth, 76112

  Steve Fithian, CCIM, serves as a senior advisor for Sperry Van Ness, selling and overseeing investment property agent sales that include multifamily, mini-warehouse, office, retail, undeveloped land, and finished lots.

  PURVIS Real Estate Training Institute PURVIS Real Estate Training Institute
  2020 Montgomery St
  Fort Worth, 76107

  Purvis RETI is a locally owned TREC real estate education provider.

  Society of Commercial REALTORS Society of Commercial REALTORS
  2650 Parkview Dr
  Fort Worth, 76102

  The Society of Commercial REALTORS® (SCR) is the commercial REALTOR® organization that operates independently and under the auspices of the Greater Fort Worth Association of REALTORS®.

  Terry Smith sells Fort Worth Real Estate Terry Smith sells Fort Worth Real Estate
  2600 W 7th St, Ste 146
  Fort Worth, 76107

  I'm never too busy to handle your referrals of friends, family and business associates! www.terrysmith.com 817-989-3180

  Ron Sturgeon Real Estate Ron Sturgeon Real Estate
  870 Blue Mound Rd W
  Fort Worth, 76052

  RDS Real Estate is a leader in leasing office and warehouse space in Tarrant County. With properties located in Ft Worth, Haslet (Blue Mound/ Alliance Area), Arlington, Kennedale and Haltom City -- there is plenty of space to lease for your business.

  webclips-namtran ta
  Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall
  My Web Clip1 My Web Clip2 My Web Clip My Web Clip4
  Ntc web development-NamtranTa webclips Free Perl Mailing List CGI Scripts

 • Sưu tập danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ

  Mục đích của chúng tôi trên trang web này là liệt kê và sưu lược danh từ Hán học bằng âm Việt Ngữ đề tiện cho việc trau dồi ngữ vựng trong quá trình học hỏi

  ngôn từ bằng tiếng Trung ngữ, Nhật ngữ và Hàn ngữ.

  Collection of Han Chinese nouns in Vietnamese Language

  Our purpose on this website is to list and collect the Chinese linguistic nouns in Vietnamese Language audio for the purpose of improving the vocabulary in the learning process words in Chinese, Japanese and Korean.

  thông điệp, đề cập, đánh dấu, khéo léo, chiều sâu, sắc thái= messages, mention, mark, dexterity, depth, nuance=消息,提及,标记,灵巧,深度,细微差别 Xiāoxī, tí jí, biāojì, língqiǎo, shēndù, xìwéi chābié

  thể chế, chính sách, bày tỏ ước nguyện ôn hoà, xã hội chủ nghĩa=institutions and policies, expressing peaceful and socialist aspirations=机构和政策,表达和平和社会主义的愿望 Jīgòu hé zhèngcè, biǎodá hépíng hé shèhuì zhǔyì de yuànwàng

  mật vụ, mật thám, biệt kích, biệt phái viên=Secret Service agents, secret agents, commandos, special envoys=特勤局特工,特工,突击队员,特使 Tèqín jú tègōng, tègōng, tújí duìyuán, tèshǐ

  xu hướng, nguyện vọng, tác dụng, cửa ải, kêu gọi, bạo động= trends, aspirations, effects, gates, calls, violence=趋势,愿望,影响,大门,电话,暴力 Qūshì, yuànwàng, yǐngxiǎng, dàmén, diànhuà, bàolì

  khai= declaration=宣言 khai phá, khai trừ , khai tử 采矿,排斥,死亡 鉱業、排除、死 광업, 배제, 죽음

  thông=pine,communication=松 thông thương , thông cảm, thông minh 沟通,同情,智慧 コミュニケーション、同情、知性 의사 소통, 동정, 지능

  bảo= security,preservation= 安全 bảo vệ, bảo quyến, bảo bối, bảo quản 保護、保护,安全,保护 安全セキュリティ、セキュリティ 보호, 보안, 보안

  uy=prestige=声望 uy quyền , uy thế , uy lực 权威,声望,权力 権威、名声、権力 권위, 명성, 권력

  danh=fame=名誉 danh dự, danh vọng , thanh danh 荣誉,名望,声誉 名誉、名声、評判 명예, 명성, 평판

  Sưu:collectibles: 照片库 フォトギャラリー 포토 갤러리 EXP: sưu tầm, sưu tập, sưu khảo

  thành=success=成功 thành tâm, thành kính, thành khẩn, thành công, thành phần 诚意,诚意,诚意,成功,构成 誠実、誠実、誠実、成功、作曲 성실, 성실, 성실, 성공, 구성

  độc=poisonous,single=有毒的,一

  độc tài, độc đảng, độc trị, độc đoán 独裁的,一党的,独裁的,专制的 独裁、一党、権威主義、権威主義 독재, 일당, 권위주의, 권위주의

  chủ= doctrine= 教义 chủ nghĩa , chủ thuyết, chủ tâm 主人,教义,教义 マスター、教義、教義 주인, 교리, 교리

  thực=Real= 真实 thực hành, thực tế, thực tiễn 实用,实用,实用 実用的、実用的、実用的 실용적, 실용적, 실용적인

  lý=reason= 理性 lý do, lý luận, lý thuyết 理性,推理,理论 理性、推論、理論 이유, 추론, 이론

  vấn=problems=问题 vấn đề, vấn đáp,vấn kế, tư vấn 问题,问题,问题,建议 問題、質問、問題、アドバイス 문제, 질문, 문제, 조언

  chiêu=attack= 攻击 chiêu binh, chiêu mộ, chiêu hàng, chiêu bài 招募士兵,招募,招募货物 伪装 兵士を募集します 偽装 군인 모집, 모집, 모집 상품 외관

  khai=declaration=申报 khai phá, khai trừ, khai nguyên 采矿,排除,申报 マイニング、除外、宣言 광업, 배제, 선언

  ý= ideas=想法 ý tưởng, ý kiến, ý chí, đồng ý 想法,想法,意志,同意 アイデア、アイデア、意志、同意する 아이디어, 생각, 의지, 동의

  thống=Dominate, unify= 支配 thống trị, thống nhất, thống đốc 统治,统一,州长 支配、知事 지배, 통일, 통치

  mật=confidential=机密 mật ước, mật vụ, mật thám 秘密,秘密特工,间谍 비밀, 秘密、秘密エージェント、スパイ 비밀 요원, 스파이

  biên=border= 边界 biên cương, biên giới, biên ải 边界,边界,边界 ボーダー、ボーダー、ボーダー 국경, 국경, 국경

  sáng= Bright=明亮 sáng tạo, sáng kiến, sáng chế 富有创意,创新,富有创意 明るくクリエイティブ、革新的、独創的 밝고 창조적이며 혁신적이며 독창적 인

  sứ=mission= 瓷器 sứ mệnh, sứ giả, thiên sứ 使命,使者,天使 使命、メッセンジャー、天使たち 선교, 사자, 천사

  lãnh=Leader, territory=领导 lãnh thổ, lãnh địa, lãnh hải 领土,领土,领海 領土、領土、領海 영토, 영토, 영해

  bá=hegemony,earl=霸权 bá chủ, bá quyền, bá tước 霸权,霸权,伯爵 覇権、覇権、伯爵 헤게모니, 헤게모니, 얼

  giải=solve=解决 giải tán, giải thể, giải thích 解散,解散,解释 溶かす、溶かす、説明する 분해하다, 해체하다, 설명하다

  đề cử, đề cập, đề cao, chủ đề, tiêu đề, giải trừ, giải thể, giải thoát, tiêu cực, tiêu diêu nominate, mention, promote, theme, title, dissolve, dissolve, liberate, negative, criteria 提名,提及,推广,主题,标题,溶解,溶解,解放,消极,标准 Tímíng, tí jí, tuīguǎng, zhǔtí, biāotí, róngjiě, róngjiě, jiěfàng, xiāojí, biāozhǔn 指名、言及、宣伝、テーマ、タイトル、解散、解散 Shimei, genkyū, senden, tēma, taitoru, kaisan, kaisan지명하다, 언급하다, 승진하다, 주제로 쓰다, 표제하다, 해체하다, 해산하다, 해방하다, 부정하다, 기준하다 jimyeonghada, eongeubhada, seungjinhada, jujelo sseuda, pyojehada, haechehada, haesanhada, haebanghada, bujeonghada, gijunhada

  biểu tình, biểu diễn, biểu dương, biểu hiện demonstrating, performing, praising and expressing 展示,表演,赞美和表达 Zhǎnshì, biǎoyǎn, zànměi hé biǎodá 実演、演技、賛美、表現 Jitsuen, engi, sanbi, hyōgen 시연, 공연, 칭찬 및 표현 siyeon, gong-yeon, chingchan mich pyohyeon

  Car for Sale-run great Car for Sale-run great

  Real Estate Search Jobs Posting at Lockheed Martin Fort Worth, TX Jobs Posting at L3 Technology, Rock Wall Sputnik News
  My Web Clip1 My Web Clip2 My Web Clip My Web Clip4
  Ntc web development-NamtranTa webclips

  Chevorlet Chevy Cavalier 2005 for sale $1,200, good condition, run great. Come to see at 5653 Westcreek Dr. Fort Worth, TX. 76133 or ask for Tammy 817-441-3074
  Classified Ads

  Chevorlet Chevy Cavalier 2005 for sale $1,200, good condition, run great. Come to see at Auto Repair & Services on 5653 Westcreek Dr. Fort Worth, TX. 76133 or ask for Tammy 817-439-9758

  Many years Experiences of Computer Repair- consultant Services-Hard ware, Soft ware, Virus Remover, net working, set up point of sale, surveillance for less....ect... Prefer to travel in Fort Worth area. Call Chris 817-439-9758

  Classified Ads